[HĐ] YÊN HỮU

Tên gốc: Yên Hữu 烟友
Tác giả: Khố Tra Tạp Lạp Ốc Phu Tư Cơ 库查卡拉沃夫斯基
Biên tập: Mỡ
Thể loại: Hiện đại, BE chính văn, HE phiên ngoại, ngược, đoản

“Đã phải trải qua các loại khó khăn nhưng hai người vẫn không thể ở bên nhau”

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 5 – Chương 6 – Chương 7 – Chương 8
Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15
Chương 16 – Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20 – Chương 21
Chương 22 – Chương 23 – Chương 24
Phiên ngoại

27/01/2019 – 

 

 

 

 

 

Advertisements